Ubuntu

If a prgram doesn't show the top menu bar (seen in Ubuntu) then check the Ubuntu settings: